close

Detta är den interna delen för oss medlemmar

Välkommen

till den interna sidan för dig som är medlem i Kungl. Djurgårdens Intressenter.

Nedan hittar du information om KDI:s styrelse, om de nätverk vi driver. Är du nyfiken på vårt gemensamma hållbarhetsarbete har vi skapat en helt egen sajt dedikerade till detta.

Under Nyheter hittar du senaste nytt och information om vårt gemensamma arbete.

I verktygslådan – vår toolbox, hittar du vår gemensamma symbol  nedladdningsbar i olika format och olika färger. Det är bara att välja den variant som passar dig och din verksamhet bäst.

Självklart kan du även läsa mer om våra gemensamma visioner och värderingar – lättast är att ladda ned vår ”Guide” från toolboxen. Där står allt sammanfattat.

För på Djurgården samarbetar vi. Det finns i vår själ. Ja, samarbete är för oss ett konkurrensmedel och ett sätt att lösa många av de utmaningar vi står inför.

Kontakt

c/o Nordiska Museet
Box 10274
100 55 Stockholm
info@royaldjurgarden.se

Camilla Zedendahl
vd
Mobil: +46 709 90 69 73
camilla.zedendahl@royaldjurgarden.se

Karin Sallander
Projektledare
karin.sallander@royaldjurgarden.se

Julia Fredriksson
Ansvarig turistbyrån: Royal Djurgården Visitor Center
julia.fredriksson@royaldjurgarden.se

Monika Ekman
Administration
monika.ekman@royaldjurgarden.se

Styrelse

Peter Skogh

ordförande, Tekniska museet

Christer Fogelmarck

vice ordförande, Parks & Resorts

Lars Amreus

Statens Maritima och Transporthistoriska Museer

John Brattmyhr

Skansen

Mårten Castenfors

Liljevalchs Konsthall

Peter Henricson

Strömma Turism och Sjöfart

Sanne Houby-Nielsen

Nordiska museet

Kajsa Medin Hansen

Junibacken

Ingmari Pagenkemper

Pop House Djurgården

Magnus Andersson, adj

Kungliga Djurgårdens förvaltning

Caroline Strand, adj

Visit Stockholm

Camilla Zedendahl, vd

Kungliga Djurgårdens Intressenter

VÅRA NÄTVERK - ETT SÄTT ATT SAMARBETA

Kungl. Djurgårdens Intressenter leder det arbete som påbörjades för två år sedan när Djurgårdens många aktörer hade modet att tillsammans lägga konkurrens åt sidan för att arbeta med Djurgården som en gemensam attraktion. Förutsättningarna var klara – ett starkt engagemang från de många aktörerna var nödvändigt för att lyckas. Behovet var tydligt. Det handlade inte om att skapa ett nytt, och därmed addera ytterligare ett varumärke – vilket gjorts så många gånger tidigare, utan att under nya former tillsammans söka Djurgårdens själ och enas om en gemensam Djurgårdsidentitet.

Aktörerna kan nu genom den gemensamma Djurgårdsidentiteten ”Royal Djurgården” på ett unikt sätt addera värde såväl till helheten som till de enskilda egna verksamheterna. Tillsammans sticker vi nu ut hakan och tar position som ”Scandinavia’s #1 attraction”.

VÄRDERINGSSTYRT SAMARBETE
I samarbetet på Djurgården är utgångpunkten inte målgrupper, utan värderingar. Genom att bortse från målgrupper och traditionell marknadsföring, och istället kommunicera och agera gemensamt utifrån värderingar, öppnas möjligheter för aktörerna att - utan rädsla för att sätta egna varumärken i skymundan, verka för ett starkt Djurgården. Därmed ges aktörerna ett nytt sätt att arbeta med den gemensamma platsen: Genom samskapande har de en väl förankrad och stabil grund att stå på, en tydlig riktning i det gemensamma arbete som utförs på Djurgården och besökarna har fått en helhetsbild att relatera till vilket stärker Stockholm och Sverige som destination.

En långsiktig hållbar utveckling på Djurgården är grunden i allt arbete. Ja, i så stor utsträckning att detta arbete berättar vi om särskilt på en egen hållbarhetssajt: https://sustainable.royaldjurgarden.se.

Samarbete är en av Djurgårdens fem värderingar och det är centralt i arbetssättet. Överenskommelsen är: aldrig samarbete för samarbetets skull, utan alltid i syfte att skapa eller lösa något som man gör bättre tillsammans än var och en. (Vill du läsa mer om Djurgårdens värderingar? Ladda ner vår guide som du hitta under "toolbox".)

Med Kungl. Djurgårdens Intressenter som nav och motor, möts aktörerna, identifierar gemensamma utmaningar och söker tillsammans lösningar.

NÄTVERKSARBETET ÄR NYCKELN OCH FÖLJANDE NÄTVERK KAN MAN ENGAGERA SIG I:

Djurgårdsfrukosten - KDI:s största nätverk. Här ingår chefer, marknadschefer och hållbarhetschefer. Genom serviceavgiften har intressenten rätt till personliga medlemskap för de personer som innehar dessa funktioner. Djurgårdsfrukosten arrangeras ca 9 gånger/år och syftet är att inspirera och stärka relationer medlemmarna emellan.

Strategiska marknadsgruppen - Denna grupp tar ställning till hur vi positionerar Djurgården på bästa sätt tillsammans. Här deltar ett antal marknadschefer.

Internationella marknadsföringsgruppen - Denna grupp samordnar insatser som görs på den internationella marknaden. Här ingår representanter från de aktörer som aktivt marknadsför Djurgården internationellt.

Hållbarhetsnätverket - Denna grupp kartlägger och driver hållbarhetsfrågor på Djurgården. Här ingår hållbarhetschefer och hållbarhetsengagerade representanter från intressenterna. Heltäckande information om hållbarhetsarbetet hittar du här: sustainable.royaldjurgarden.se

TUFF-gruppen - Denna grupp arbetar med infrastrukturfrågor - huvudsakligen trafikfrågor med fokus på kunskaps och informationsutbyte inför & efter säsong. Här ingår alla de kollektiva trafikflygen: spårvagn, SL, Djurgårdsfärjan, hop-om Hop-off buss & båt samt dessutom trafikkontoret, parkeringsbolag och KDF.

Säkerhetsnätverket - Denna grupp fokuserar på kunskaps & erfarenhetsutbyte i säkerhetsfrågor. Här ingår alla intressenternas säkerhetschefer och till dels fastighetschefer, samt polisens representant.

Styrgrupp Royal Djurgården Visitor Center - Denna grupp har värdskapsfrågorna i centrum och styr vårt gemensamma besökscenter. Här ingår KDF, Sjöcaféet och Nationalstadsparken i form av länsstyrelsen och WWF.

Därutöver söker Kungl. Djurgårdens Intressenter lösa frågor i samverkan när helst de kommer upp. Ändamålsenliga samarbetsgrupper kan därför komma att skapas eller falla bort under samarbetets gång.

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

I samverkan driver Kungl. Djurgården Intressenter frågan om en långsiktig hållbar utveckling på Djurgården.

Den växande besöksnäringen står inför stora utmaningar, så också Djurgården. Stora investeringar görs och besökstrycket ökar.  Här tar Djurgården gemensamt ansvar och arbetar för att denna tid av utveckling också skall vara en tid av omställning.

En omfattande hållbarhetsinventering hos aktörerna har genomförts – med faktainsamling och djupintervjuer, för att identifiera gemensamma utmaningar. Fyra påverkansområden har identifierats. En särskild hållbarhetspyramid har tagit fram och aktörerna har enats kring hur man skall ta sig framåt. Ambitioner och utmaningar har ställts i relation till de sjutton hållbarhetsmålen – varav 10 stycken nu är prioriterade.

Nu samlas kontinuerligt en kärntrupp för hållbarhetsarbetet, som har till uppdrag att bereda frågor och sedan i handling föra hållbarhetsfrågorna på Djurgården framåt.

Arbetet sker från två håll. Dels genom kunskapsdelning för att höja lägstanivån, och dels genom ett samlat agerande för att ligga i framkant och vara pådrivande i utvecklingen bl. a genom en ambition att skapa ett fossilfritt och bilfritt Djurgården.

Tillgänglighet och infrastruktur nyckelfrågor är för en bransch som vår. Det är frågor där man måste tänka långsiktigt, ligga steget före och frågor som man löser bättre tillsammans än var och en för sig. Här ställer man sig frågor som: Hur tar man sig till Djurgården och Stockholm? Hur skapar man framtidens transporter för att ta sig runt när man väl är på plats? Kan Djurgården än en gång bli en världsutställning, denna gång för fossilfria transporter?

Debattartiklar såväl som andra påstötningar sker för att just detta ska bli verklighet. Nu senast genom ett öppet brev till Landstingets trafiknämnd: https://royaldjurgarden.se/oppetbrev_trafiknamnden/

Ett samarbete mellan Kungl. Djurgårdens Intressenter och Stockholms Handelskammaren har bl .a lett till en rapport om besöksnäringens behov av kollektivtrafik, vilket är viktigt för hela Stockholms utveckling. Här är Djurgårdens ett viktigt exempel.

Genom Kungl. Djurgårdens Intressenter, driver Djurgårdsaktörerna tillsammans på hållbar utveckling som en viktig del av ett attraktivt Stockholm och Sverige.


Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar drygt 60 intressenter på Djurgården. Läs mer