close
Lägesbeskrivning – Stockholmsregionen v. 16

Lägesbeskrivning – Stockholmsregionen v. 16

20/04/2020

 Var vecka får vi rapporter från Region Stockholm. Vi delar dem här.

Vill du ha en presentation med grafer över utvecklingen på Stockholms arbetsmarknad? Ladda ner detta: Lägesrapport fredag vecka 16

Här kommer rapporten:

 • Hälften av Sveriges varsel sker i Stockholms län
 • Besöksnäringen, handel och restaurangbranschen är mycket hårt drabbat med konkurser och varsel – ungdomsarbetslösheten stiger till följd av denna kollaps
 • Ju mindre företag, desto större risk att drabbas av ”en coronakonkurs”
 • Effekterna av krisen är extra påtaglig inom vissa kommuner, ex. Sigtuna kommun
 • Inflationstakten är lägre än februari månad
 • BNP sjunker till rekordlåg nivå och arbetslösheten förväntas ligga på 9 procent 2020 och 2021
 • Minskade skatteintäkter för kommuner och regioner
 • Region Stockholm fortsätter kraftsamla med dialogsamtal och stöd till företagare
 • EU stöttar svenskt flyg och godkänner svenskt statsstöd till hyresrabatter

Läget i näringslivet

 • Sedan 1 mars har drygt 49 500 personer blivit varslade om uppsägning i Sverige. Hälften av varslen har koppling till Stockholms län.
 • Besöksnäringen, handel och restaurangbranschen är näringar som drabbats mycket hårt i krisen med varsel och konkurser. Totalt har 6 867 personer varslats i Stockholmsregionen inom hotell- och restaurangbranschen under mars månad. Hotell och restaurangbranschen tillsammans med detaljhandeln sysselsätter totalt 131 400 personer i Stockholmsregionen. Här finns bland annat företagen Nordic Choice, Swedavia, Casino Cosmopol, Hennes & Mauritz och Scandic – samtliga av dessa företag har varslat personal om uppsägning eller permitterat anställda och fortsatta neddragningar är att vänta. Bland annat meddelade H&M att företaget permitterar 10 000-tals anställda, varav de flesta finns i Sverige och klädkedjan MQ ansöker om konkurs 16/4 som berör 700 anställda.
 • Transport och magasinering står för 5,0 procent (ca  57 000 personer) av sysselsättningen i Stockholms län. Här skedde det tredje största varslet under mars månad med 2284 personer (ca 4 procent av sysselsättningen i branschen).
 • Coronakrisens effekter visar sig på olika sätt i regionen. I Södertälje, där samtliga 15 000 Scaniaanställda permitterats är effekterna påtagliga och likaså i Sigtuna, där det lokala näringslivet starkt är kopplat till Arlanda och besöksnäringen.
 • Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 0,6 procent i mars 2020. Det är lägre inflationstakt jämfört med februari då inflationstakten var 1,0 procent. Månadsförändringen från februari till mars var -0,2 procent. Läs mer

 

BNP – kraftig nedgång

 • Finansdepartementets prognos om det ekonomiska läget bedömer att Sverige nu går in i en lågkonjunktur under 2020 och även 2021 med en kraftig negativ BNP-tillväxt som beräknas sjunka -4,0 procent 2020.
 • Pandemin antas ebba ut under senare delen av 2020 vilket driver BNP-tillväxten som stiger till 3,3 procent 2021.
 • Sysselsättningsgraden väntas falla tydligt till strax under 67 procent, jämfört med 68,3 procent år 2019, och arbetslösheten stiga till 9 procent år 2020 och 2021. 8,4 procent arbetslöshet år 2022. Läs mer
 • Enligt vårändringsbudgeten höjs utgiftstaket för 2020 350 miljarder kronor till 1742 miljarder kronor

Minskade skatteintäkter för kommuner och regioner

 • Sveriges regioner och kommuner (SKR) bedömer att skatteunderlagets tillväxt kan landa på 1,5 procent istället för 2,4 procent. Detta innebär ett intäktsbortfall på flera miljarder för Sveriges kommuner och regioner. Till detta kommer merkostnader för omsorg, socialtjänst och hälso- sjukvård.

Utvecklingen på arbetsmarknaden – utökad ungdomsarbetslöshet

 • Antalet nyinskrivna arbetslösa ökar i snabb takt. I slutet av mars var antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 388 000 personer. Det är 44 000 fler än ett år tidigare. Dessutom är 127 000 personer korttidspermitterade i Sverige.
 • Många av de arbetslösa är ungdomar som haft tillfälliga anställningar och som är nya på arbetsmarknaden. Under de senaste två veckorna ökade antalet arbetslösa ungdomar under 25 år med 8 procent i Stockholmsregionen.
 • Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att fortsätta öka till följd av krisen.

 

Konkurser

 • Under 1 april-15 april försattes 108 konkurser i Stockholms län som berör minst 452 anställda personer (AB). Överrepresenterade branscher: Restaurang, bygg- och reklamverksamhet.
 • Under samma period i riket: 319 konkurser som berör minst 1 212 anställda personer.

Fördelningen av covid-19 fall på kommun/stadsdelsnivå

·         Länk till interaktiv karta: https://arcg.is/S1HXG

Nationella stödinsatser

Enklare för företag att låna

Minskade kostnader för företagen

Stöd till vissa branscher

EU:s initiativ och insatser

 • Kommissionen godkänner svenskt statsstöd på fem miljarder kronor till hyresrabatter för att hjälpa hyrestagare inom bland annat hotell- och restaurangsektorn och detaljhandeln, som på grund av coronautbrottet drabbats av plötslig inkomstminskning. 
 • Kommissionen beviljar Sveriges begäran att kunna erbjuda 5 miljarder kronor i statsstöd till landets flygsektor. Man beräknar att ungefär 20 flygbolag kommer uppfylla stödkriterierna. SAS väntas bli en av de största stödmottagarna
 • Små -och medelstora företag ska få möjlighet till krislån på upp till 200 miljarder euro av europeiska investeringsbanken (EIB). Läs mer

 

Region Stockholms insatser för näringslivet

Dialoger under veckan

 • Torsdag 16 april: Dialogmöte för fordonsindustrin och relaterade näringar med anledning av covid-19
  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportsektor och varje jobb inom den branschen betyder fyra till fem jobb inom andra näringsgrenar. 30 procent av alla anställda inom fordonsindustrin i Sverige arbetar i storregionen Stockholm & Östra Mellansverige och kan kallas för Fordonsdalen. Region Stockholm har i samverkan med KTH precis startat projektet Fordonsdalen Stockholm med EU-finansiering via Europeiska Regionalfonden.
 • (Gustav Hemming, regionråd)
 • Fredag 17 april: Dialogmöte med aktörer inom STHLM GLOBAL gällande coronapandemins effekter
  Stockholms län är Sveriges ledande tillväxt- och kunskapsregion med ett näringsliv som kännetecknas av en hög grad av internationalisering och innovationskraft, samt har en betydande ansamling av globala bolag. Coronakrisen har stor påverkan på exportföretagen, vilka inte endast är av stor betydelse för Stockholmsregionen utan även för riket som helhet. (Gustav Hemming, regionråd)

Läs mer om våra tidigare dialogmöten


Beslut kopplade till covid-19

 • Hållbarhets- och skärgårdsanslaget : Visit Stockholm medfinansieras med en miljon kronor ur anslaget för att stötta besöksnäringen i Stockholms skärgård. Läs mer om Hållbarhets- och skärgårdsanslaget
 • Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder : Almi Företagspartner beviljas stöd.
 • Användning av EU strukturfonder : EU-kommissionen har föreslagit att medlemsstaterna får använda strukturfondsmedel som inte har prioriterats ännu inom de olika programmen för särskilda ”Corona-åtgärder”. Läs mer

 

Fortsatt regional samverkan

Samverkan pågår i befintliga regionala samverkansstrukturer och Region Stockholm medverkar i en särskilt tillsatt regional samverkansgrupp tillsammans med Länsstyrelsen och Stockholm Business Region. Dialoger sker även löpande med Tillväxtverket, SKR och Näringsdepartementet.

Funktionsbrevlåda: tillväxt- och regionplaneförvaltningen
där företag och aktörer kan ställa frågor och komma med inspel: corona.trf@sll.se
Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer