close
Presentation av vår hållbarhetsinventering på Djurgården

Presentation av vår hållbarhetsinventering på Djurgården

09/04/2018

Under föregående år gjorde vi en stor hållbarhetsinventering på Djurgården. Detta var startskottet för ett strategiskt hållbarhetsarbete som nu pågår. Alla Kungl. Djurgårdens Intressenters medlemmar fick möjlighet att berätta om sitt arbete via en enkät. Därutöver djupintervjuades 8 aktörer. Är du nyfiken på resultatet? Då är du välkommen till Nordiska museet den 17 april kl 9.30-11.00.

Tillsammans med U&WE – som arbetar för hållbarhetsdriven verksamhetsutveckling, utförde vi en s.k. kamelanalys på Djurgården. Kamelanalysen syftar till att kartlägga ett företags eller organisations strategiskt viktiga hållbarhetsfrågor. Med strategiskt viktig menas det som är dess stora belastning på klimat, miljö eller inom det sociala området. Men även vad som är mest effektivt ur affärssynpunkt att satsa på och de områden där man ligger långt fram.

Kamelanalysen består av två huvudsakliga delar – insamling av data och beräkning av miljöpåverkan. Därefter analyseras, värderas och vägs resultaten pasted-image samman från de olika perspektiven utifrån vedertagna ekologiska principer. Kamelanalysen utmynnar i ett antal rangordnade områden som bedöms vara de som har störst påverkan på framtida hållbarhet.

Hållbarhetsinventering på Djurgården & Agenda 2030

Vi har tillsammans tagit fram en modell för vårt arbete där vi ser det som en självklarhet att börja från grunden och bygga uppåt. Dvs. vi behöver veta vad som gjorts, vad som görs och vilka ambitioner det finns för framtiden.

hållbarhetsinventering på Djurgården

Genom hållbarhetsinventeringen har vi identifierat våra utmaningar under följande rubriker:

inköp och leverantörspåverkan
mat & dryck
gods & persontransporter
samhällsutveckling

Sedan har vi identifierat vilka av hållbarhetsmålen som har bäring på detta. Ett spännande arbete må jag lova. Vi har sedan bearbetat resultatet i workshops och genom att inleda ett samarbete med Agenda 2030 Delegationen och Fossilfritt Sverige.

 

Vill du veta mer om vår hållbarhetsinventering på Djurgården?

Vi vet att många är intresserade av att vara med och bidra i det framtida arbetet. Då kan ett första steg vara att ta del av resultatet av inventeringen.

Du är välkommen till Nordiska museet den 17 april kl 9.30-11. Anmäld dig till trainee@royaldjurgarden.se.

 
Kungliga Djurgårdens Intressenter AB.
En medlemsorganisation som samordnar och engagerar 55 intressenter på Djurgården. Läs mer